Đây là một ứng dụng tìm kiếm và hiện thị thông tin tất cả các beacons xung quanh. Hỗ trợ iBeacon và Eddystone (UID, URL, TLM).

Các thông tin hiển thị:

* UUID, Minor and Major cho iBeacons.
* URL, UID and TLM cho Eddystone.
* Khoảng cách đến beacons
* TX and RSSI dBm)
* Bluetooth MAC address
Ứng dụng yêu cầu Bluetooth Low Energy (BLE or Bluetooth 4.0).

Download tại đây,